ضمائر الملكية ١

Pronomi possessivi 1
أنا – لي io – il mio / la mia

لا أجد مفاتيحي Non trovo la mia chiave.

لا أجد تذآرة سفري Non trovo il mio biglietto.

أنت – لك tu- il tuo/ la tua

هل وجدت مفاتيحك؟ Hai trovato la tua chiave?

هل وجدت تذآرة سفرك؟ Hai trovato il tuo biglietto?

هو- له lui – il suo / la sua

أتعرف أين مفاتيحه؟ Sai dov'è la sua chiave?

أتعرف أين تذآرة سفره؟ Sai dov'è il suo biglietto?

هم, هن لكم lei – il suo / la sua

ضاعت أموالكم؟ Il suo denaro è sparito.

ضاعت أيضاً آروت الائتمان الخاصة بكم E anche la sua carta di credito non c'è più.

نحن لنا noi – il nostro

جدنا مريض؟ Il nostro nonno è malato.

جدتنا بخير La nostra nonna sta bene.

أنتم – أنتن لكم لكي voi – il vostro

أين أبوآم يا أولاد؟ Bambini, dov'è il vostro papà?

يا أولاد ، أين أمكم؟ Bambini, dov'è la vostra mamma?